Seine Bücher: Astronavigatietitelseite

Verlag: De Boer Maritim

Lang werd de astronomische navigatie beschouwd als een geheimzinnige wetenschap - en met reden. Want voor de uitvinding van de computer, waarmee allerlei berekeningen vooraf kunnen worden gemaakt, was het geen eenvoudige zaak am astronomisch te navigeren en zelfs na de uitvinding van de chronometer bleef het vaststellen van de juiste tijd voor de jachtzeiler een probleem, tot het radiotijdsein hem te hulp kwam. De beperkte verbreiding van kennis betreffende navigatie bood op de lange reizen in vroegere tijden bovendien bescherming fegen muiterij, want hoe zou janmaat het schip ergens heen kunnen brengen? Het is merkwaardig, hoe lang een voorstelling van zaken zieh handhaaft, ook nadat zij volkomen is achterhaald. Want de in de loop der tijd ingevoerde vereenvoudigingen, waartoe indertijd ook de sinusversus methode behoorde - deze 'berucht' te noemen vind ik overdreven - hadden al veel eerder moeten leiden tot popularisatie van de astronomische navigatie ander jachtzeilers; het is een plezierige bezigheid en de kennis ervan is zelfs op de Oostzee nuttig. Ook spaart zij de zenu-wen, in tegenstelling tot de lawaaierige en dikwijls warrige radionavigatie en is ten minste zo betrouwbaar. Ook hier geldt: alles op zijn tijd! Zeer vele schrij-vers hebben reeds pogingen gedaan am de mythische sluier rand de astronomische navigatie te verwijderen. Geen hunner is dat echter - naar mijn mening - zo goed gelukt als 'Bobby' Schenk, die een uiterst consequente methode heeft uitgewerkt. 1k neem aan dat dit resultaat mede te danken is aan de hoofdbrekens die het hem zelf moet hebben gekost am zieh de astronomische navigatie eigen te maken, een ervaring die ik me van iemand met een matige wiskundige vooropleiding levendig kan voorstellen. We moeten Bobby Schenk dan ook dankbaar zijn, dat hij het ans door zijn moeite en denkwerk mogelijk heeft gemaakt am dikwijls en met meer plezier en gemak gebruik te maken van de sextant. Hemzelf wensen we immer heldere sterren en het juiste azimuth.

zum Bücher-Basar

zur Home-Page

 

Page by Bobby Schenk,
E-Mail: mail@bobbyschenk.de
URL of this Page is: https://www.bobbyschenk.de/buch19.html

Impressum und Datenschutzerklärung